Načítám...

Všeobecné podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky se použijí pro prodej pracovních listů ve formátu PDF k mobilní aplikaci Kid Family English. Než je začnete číst, rádi bychom Vás upozornili na některé důležité body:

Pracovní listy doplňují aplikaci Kid Family English. Nejsou určeny k samostatné práci; bez znalosti aplikace a příběhu byste z nich neměli plný užitek.

Pracovní listy, které po uhrazení obdržíte, jsou určeny pouze pro Vaši osobní potřebu. Jejich obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez předchozího výslovného písemného souhlasu prodávajícího dále šířit (zejména na internetu nebo jiných sítích) nebo umožnit jeho užití dalším osobám.

Pracovní listy nelze vrátit (viz bod 5. Odstoupení od smlouvy). Abyste se mohli rozhodnout, zda Vám pracovní listy budou vyhovovat, umístili jsme na naše webové stránky poměrně rozsáhlou ukázku s různými typy úkolů, se kterými se v pracovních listech budete setkávat.

 

1. Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (déle jen VOP) se použijí pro prodej pracovních listů k mobilní aplikaci Kid Family English ve formátu PDF (dále jen zboží) umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.kidfamilyenglish.com (dále jen „internetový obchod“).

Prodávající

Firma: GDS POWER s.r.o., Kublov 275, 267 41
IČ: 04652053, DIČ CZ04652053
zapsána v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 251337, Městský soud v Praze

Email: info@kidfamilyenglish.com

Kupujícím je ten, kdo prostřednictvím internetového obchodu (www.kidfamilyenglish.com) uzavře s prodávajícím kupní smlouvu. Kupujícím může být jak spotřebitel, tak podnikatel.

Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, uzavíráte smlouvu jako podnikatel.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce, archivovaná v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Smlouva je tvořena objednávkou kupujícího (vyplněným objednávkovým formulářem na webovém rozhraní), jejím přijetím ze strany prodávajícího a těmito VOP. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanovením VOP.

Smlouva je uzavírána pomocí prostředků komunikace na dálku. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku si jako Kupující hradíte sami. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

Otázky neupravené těmito Obchodními podmínkami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele.

Pracovní listy jsou určeny pouze pro Vaši osobní potřebu. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez předchozího výslovného písemného souhlasu prodávajícího dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám.

2. Informace o zboží a ceně

Informace o zboží, ceně, jeho hlavních vlastnostech a ukázka jsou uvedeny v internetovém obchodě.

Cena zboží je uvedena včetně DPH. Cena zboží zůstává v platnosti po dobu, po kterou je zobrazována v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

Veškerá prezentace zboží umístěná v internetovém obchodě je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Kupující provádí objednávku zboží vyplněním objednávkového formuláře.

Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko “DOKONČIT NÁKUP”. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu Potvrzení o přijetí objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje za uzavření smlouvy. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím.

V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

4. Platební podmínky a dodání zboží

Cenu zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit způsoby uvedenými v objednávkovém formuláři.

V případě bezhotovostní platby bankovním převodem na účet prodávajícího jsou součástí Potvrzení o přijetí objednávky pokyny k platbě, a to zejména číslo účtu a variabilní symbol. Kupující má povinnost uvést tento variabilní symbol do platebního příkazu, aby mohla být platba spárována s objednávkou a kupující tak rychle obdržel zboží. Kupní cena je splatná do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.

Zboží je kupujícímu dodáno spolu s Daňovým dokladem na emailovou adresu určenou kupujícím objednávce jako příloha mailové zprávy nebo zasláním odkazu, na kterém je obsah možno stáhnout či otevřít. 

Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu platby. Zboží je dodáváno obratem po přijetí platby.

S ohledem na charakter produktu (soubory PDF) nejsou účtovány žádné náklady na dopravu.

Po dodání zboží si prosím co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte nás prosím, abychom mohli provést nápravu

5. Odstoupení od smlouvy

Dle § 1837 l) spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

6. Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
- má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží.
- zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá.

Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího prostřednictvím emailové adresy: info@kidfamilyenlish.com. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím písemně nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

7. Mimosoudní řešení sporů

V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15
120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

8.  Závěrečná ustanovení

Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 30.11.2019

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace